Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

Kontakt

Formularz kontaktowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – elektroniczny formularz kontaktowy

Z uwagi na art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Współadministratorów działających w ramach Zespołu Szkół Prywatnych Szkoły Jak Dom z siedzibą w Katowicach (40-832), przy ulicy Witosa 18 (dalej jako: Administrator);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach związanych z obsługą zgłoszenia przesłanego poprzez e-formularz w oparciu o Państwa zgodę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator utożsamia wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez działanie potwierdzające podjęte z Państwa strony kroki w postaci wysłania wiadomości z użyciem formularza kontak
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO, mogą być również przekazane;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. do czasu wycofania zgody,
  2. do czasu zakończenia obsługi zgłoszenia.
 6. przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
  2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO,
  3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 RODO, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  5. prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO, w zakresie danych na które wyraziliście Państwo zgodę,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją, w przypadku, kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie się odbywać na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uwzględniając zapisy art. 21 RODO,
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa;
 7. jednocześnie nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, określone w art. 20 RODO, w zakresie przetwarzania danych objętego celem określonym w pkt. 3 niniejszej informacji, z uwagi na fakt, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 8. podanie przez Państwa danych jest dobrowolne;
 9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Rozwiń

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania danych osobowych należących do uczniów i rodziców/opiekunów prawnych uczniów, dalej jako „Państwa dane osobowe”.

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Prywatną Szkołę Podstawową „Szkoła jak Dom” w Katowicach przy ul. Witosa 18 (dalej jako PSPSJD) jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zważając na powyższe, informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Prywatna Szkoła Podstawowa „Szkoła jak Dom” z siedzibą w Katowicach przy ul. Witosa 18 Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit a rozporządzenia 2016/679 wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu: 32 254 91 94 lub przesyłając korespondencję na adres PSPSJD, z dopiskiem „IOD”. Uwzględniając zapisy art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania PSPSJD. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: dostawcom elektronicznych narzędzi wspomagających proces edukacji, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, czy dostawcy usług hostingowych. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa regulujących system oświaty i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie w jakim realizujemy nałożone na nas obowiązki prawne. W uzasadnionych przypadkach, przetwarzanie przez PSPSJD Państwa dane osobowe może wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku, czy też w zakresie działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez PSPSJD).

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz danych dzieci pozostających pod Państwa opieką, ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, w zależności od tego, co jest podstawą przetwarzania tychże danych osobowych. Nadto, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w przypadku, kiedy będziemy przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegać profilowaniu.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizujemy nasze obowiązki. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres ten, jeżeli nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ustalany jest przez nas, w zależności od faktycznych potrzeb. Długość tego okresu każdorazowo zostanie podana do Państwa wiadomości.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Informacje

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 16:30

W okresie przerwy wakacyjnej sekretariat jest czynny od poniedzialku do piątku w godzinach 9:00-15:00


Sekretariat i dojazd

Klasy 5-8

Nauczanie Zintegrowane