Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

Projekt unijny

Jolanta Kałuża - PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA „SZKOŁA JAK DOM” realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

nr RPSL.08.03.02-24-00C4/22 pn. „Zdrowe miejsca pracy” w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu realizowanego w okresie od 1.04.2023 r. do 30.06.2023 r. jest poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy 24 os (23Ki1M) pracowników Wnioskodawcy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania ukierunkowane na zminimalizowanie zidentyfikowanych zagrożeń środowiskowych występujących w procesie pracy. Działania podejmowane w projekcie na rzecz eliminowania niekorzystnych czynników zdrowotnych uwzględniać będą modernizację stanowisk pracy w zakresie poprawy ergonomii pracy jak również działania szkoleniowe: w zakresie technik radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy oraz szkoleniem ergonomia w pracy. Efektem powyższych działań będzie wyeliminowanie ze środowiska pracy zidentyfikowanych, w oparciu o przeprowadzoną analizę, czynników uciążliwych wpływających niekorzystnie na stan zdrowia personelu wnioskodawcy. Cel projektu jest adekwatny do zdiagnozowanych problemów.

Planowane efekty: Wsparcie osób, które będą mogły kontynuować pracę na tym samym stanowisku pracy, ale obciążającym zdrowie w mniejszym stopniu.

Wartość projektu: 166 265,00 zł.

Dofinansowanie ze środków UE: 141 325,25 zł.